Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok
Feltöltés alatt…

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiBaracska Község Önkormányzata
Székhely (postai cím): 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
Telefonszám: +36-22-454-050 Faxszám: +36-22-454-052
Elektronikus levelezési cím: titkarsag@baracska.hu
Honlap: www.baracska.hu
 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiSzervezeti ábra
 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)Szőlősy Béla Attila polgármester
polgarmester@baracska.hu
06-30-373-9239
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia alpolgármester alpolgarmester@baracska.hu
06-30-395-4044
Szeleczkyné Szabó Katalin jegyző
jegyzo@baracska.hu
06-30-517-8873
Hivatali ügyintézők felsorolása és az általuk ellátott munkakörök
 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rendAz ügyfélfogadás rendje: Polgármesteri Hivatal
(a továbbiakban meghatározott eltéréssel):
Ügyfélszolgálat: Hétfő 8:00 – 12:00 Szerda 8:00 – 12:00 és 13 – 16:30 Péntek 8:00 – 12:00 Polgármester, alpolgármester, jegyző: Az alpolgármester minden páros héten
hétfői napon 16:30 óra és 17:30 óra között tart fogadóórát
a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.
 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeBaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Tagok: Szőlősy Béla Attila polgármester
E-mail: polgarmester@baracska.hu
Telefon: 06-30/373-9239

Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia  alpolgármester
E-mail: alpolgarmester@baracska.hu
Telefon: 06-30/395-40-44

Pintérné Bernyó Piroska képviselő E-mail: pinterne.b.piroska@vipmail.hu

dr. Herczeg József képviselő
Telefon: 06-22/454-088

Dr. Mayer András képviselő
Telefon: 06-22/580-017
 
Fejes Csaba képviselő
E-mail: fejescs4@gmail.com
Telefon: 06-20/334-21-31
 
Badics Csaba képviselő
E-mail: badics.csaba@gmail.com
Telefon: 06-20/451-81-88
 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai1. Baracskai Polgármesteri Hivatal
Székhely (postai cím): 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
Telefonszám: +36-22-454-050 Faxszám: +36-22-454-052
Elektronikus levelezési cím:titkarsag@baracska.hu
Honlap: www.baracska.hu
2. Baracskai Bóbita Óvoda
Székhely (postai cím): 2471 Baracska, Kossuth u. 32.
Telefonszám: +36-22-454-008 Faxszám: +36-22-
Elektronikus levelezési cím: baracskaiovoda@freemail.hu
Honlap: http://ovoda.szlv.hu
 7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve
részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
1.Képviselőjének neve:
Székhely (postai cím):
Telefonszám: +36-22-
Faxszám: +36-22-
Elektronikus levelezési cím:
Honlap:
Tevékenységi köre különösen:
Részesedés mértéke
2.Képviselő neve:
Székhely (postai cím):
Telefonszám: +36-22- Faxszám: +36-22-
Elektronikus levelezési cím:
Honlap:
Tevékenységi köre különösen:
Részesedés mértéke
 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai1. Székhelye:       Kezelő szerv tagjai:Alapító okirat20… évi beszámolóAz Alapítvány közhasznú szervezetként működik ……………-jétől, mely 2014. június 1. napját követően is változatlanul fennáll.     2.   Székhelye: Kezelő szerv tagjai:Alapító okirat
 8/A. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége1. Baracskai Polgármesteri Hivatal
Vezető: Szeleczkyné Szabó Katalin, jegyző
Székhely (postai cím): 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
Telefonszám: +36-22-454-050 Faxszám: +36-22-454-052
Elektronikus levelezési címjegyzo@baracska.hu
Honlap: www.baracska.hu
Jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Alapító okirat
2. Baracskai Bóbita Óvoda
Székhely (postai cím): 2471 Baracska, Kossuth u. 32.
Telefonszám: +36-22-454-008
Faxszám: +36-22-
Elektronikus levelezési cím:baracskaiovoda@freemail.hu
Honlaphttp://ovoda.szlv.hu
Jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Alapító okirat
 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveKidoboló
Főszerkesztő neve: Hollné Pálinkás Tímea művelődésszervező
Telefonszáma: +36-20-318-7142
Kiadó:Baracska Község Önkormányzata
Szerkesztőség címe:2471 Baracska, Kossuth u. 29.
KIDOBOLÓ SZABÁLYZAT
 10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adataiTörvényességi felügyeletet ellátó szerv:
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Telefonszám: +36-22-526-900
Faxszám:+36-22-526-905
Elektronikus levelezési cím: hivatal@fejer.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Feltöltés alatt…

 Adat
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövegeJogszabályok: www.magyarorszag.hu
Szervezeti és Működési Szabályzat
 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiÖnként vállalt feladatok
 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványokÜgyleírások
Nyomtatványok
 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekKözétkeztetés (melléklet) (Szerződés és módosítása)
Szilárd hulladék szállítás (Szerződés, Együttműködési megállapodás)
Folyékony hulladék szállítás
Temetőüzemeltetés (Díjak)
Helyi autóbusz járat (Menetrend)
Könyvtár
Múzeum
Hirdetési díjak
Faluház működési szabályzat
Egyes önkormányzati ingatlanok bérleti díjai
 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiSZABÁLYZAT
 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaSzervezeti és Működési Szabályzat
Előterjesztések rendje
Jegyzőkönyvek
 9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
 10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
 11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 12. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveSzabályzat
Illetékes szervezeti egység:…..(+36-22-)
Felelős:
 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok Feltöltés alatt…

 Adat
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók2020. költségvetés + mellékletek
2019. költségvetés + mellékletek
2018. költségvetés + mellékletek
2017. költségvetés + mellékletek
2016. költségvetés + mellékletek
2015. költségvetés + mellékletek
2021. költségvetés + mellékletek
2015. zárszámadás + mellékletek
2016. zárszámadás + mellékletek
2017. zárszámadás + mellékletek
2018. zárszámadás + mellékletek
2019. zárszámadás + mellékletek
2020. zárszámadás + mellékletek
 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve2021. évi költségvetés (mellékletek)
 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok2018. évi támogatások
2019. évi támogatások
2020. évi támogatások

2021. évi támogatások
 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések
2019.évi adatszolgáltatás nagy értékű szerződésekről
2020.évi adatszolgáltatás nagy értékű szerződésekről
2021.évi adatszolgáltatás nagy értékű szerződésekről
2022.évi adatszolgáltatás nagy értékű szerződésekről
Baracskai Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatás nagy értékű szerződésekről
2019-2021
Baracskai Bóbita óvoda adatszolgáltatás nagy értékű szerződésekről
2019-2021


 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések