Kozma Ferenc Általános Iskola

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola


Schaffer Ferencné intézményvezető
kozma.iskola@gmail.com

Wittmanné Ángyás Eszter intézményvezető helyettes
kozma.iskola@gmail.com

Küldetésnyilatkozat
Intézményünkben arra törekszünk, hogy minden egyes gyermekhez megtaláljuk az utat. Célunk egy olyan iskola megteremtése, melynek légköre ösztönzően hat gyerekre, felnőttre egyaránt.
Tanulóinkra elsődlegesen a család, a környezet adottságai és a barátok gyakorolnak igen nagy hatást. Ezek a hatások alakítják a gyermek tanuláshoz, tudáshoz való viszonyát. Az iskola feladata, hogy pedagógiai eszközökkel mozgásba hozza a meglévő adottságokat, valamint ne hagyja azokat kialudni az iskoláskor egyik szakaszában sem!

Iskolánkban a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. A tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a középiskolai, illetve a szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.

Évfolyamok száma: 8.

Az iskolai követelmények teljesítését bizonyítvány igazolja.

Minden tanulónak lehetőséget adunk, hogy megalapozza idegen nyelvi ismereteit.

Szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján ellátjuk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, oktatását.

A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Egyre nagyobb teret engedünk a kooperatív tanulási technikáknak, projektmódszernek.

Az iskola szabadidős tevékenysége rendkívül gazdag. Nevelőtestületünk törekszik arra, hogy gyermekeink szabadidejükben együtt legyenek, s színvonalas foglalkozások során fejleszthessék képességeiket.

Iskolánk küldetése, hogy magas szintű nevelő-oktató tevékenységével lehetőséget biztosítson a tankötelezettség színvonalas teljesítésére.

Célunk, hogy diákjaink érett és autonóm személyiségként jussanak el a gyermekkortól a felnőttkor kezdetéig. Rendelkezzenek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy a magyar társadalom számára hasznos emberekké váljanak. Képesek legyenek az állandó, folyamatos önképzésre és tudjanak alkalmazkodni a kor gyorsan változó követelményeihez. Jellemezze őket kreativitás, jó konfliktus tűrés és siker központúság.

Az intézmény épülete 3 épületegységből áll, szép parkosított környezetben található, rengeteg fa és díszcserje veszi körül.

Az alsó és felső épület 1978-1991 között épült, melyet 2018 nyarán a Dunaújvárosi Tankerület részlegesen felújította. Bennük 13 tanterem, 1 számítástechnika terem, mosdók, 1 tanári szoba, 2 fejlesztő terem, 1 iskolai könyvtár olvasórésszel és irodahelyiségek találhatók.

2019-ben épült az alsó tagozat épületrészének „folytatásaként” egy tornaterem, küzdőtérrel, öltözőkkel, mosdókkal, orvosi szobával és kazánhelyiséggel.

Az intézmény épületének felújítására, korszerűsítésére a 2017. május 25-én az EFOP-4.1.3-17Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújtott be fenntartónk a Dunaújvárosi Tankerületi Központ, ezzel  a támogatással intézményünk a mai kornak megfelelő állapotú lett, ezáltal tanulóink modern és korszerű körülmények között tanulhatnak. A bútorzat is teljesen megújult, a tantermekben, a könyvtárban, az irodahelyiségekben is vadonatúj bútorok, táblák, szekrények kerültek. Tantermeinkben interaktív táblák állnak rendelkezésre.  A nevelési-oktatási környezetet kedvezően befolyásolja a színvonalas tárgyi környezet, amit a tanulók és a dolgozók is megbecsülnek.