Baracskai Polgármesteri Hivatal

Baracskai Polgármesteri Hivatal

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-86 §-ai rendelkeznek a „polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal” –ról, miszerint:

„a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában”.  Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1. napjától Baracskai Polgármesteri Hivatal (2471 Baracska, Kossuth u. 29.) elnevezésű polgármesteri hivatalt működtet.

A Baracskai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, elérhetősége, intézhető ügycsoportok

Ügyfélfogadás

hétfőn8:00 – 12:00 óráig
szerdán8:00 – 12:00 óráig 13:00 – 16:30 óráig
pénteken8:00 – 12:00 óráig

JEGYZŐ

Szeleczkyné Szabó Katalin

Elérhetősége: 06 22/454-050/101. mellék

fax: 06 22/454-052

mobil: 06 30/517-88-73

e-mail: jegyzo@baracska.hu

Feladatkörei: A Hivatal vezetője, aki:

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, közvetlenül az érdemi ügyintéző köztisztviselőnek is átadja az egyes ügykörökben, ügyekben a kiadmányozás jogát. A kiadmányozás jogának átadása megbízással történik az egyes jegyzői hatáskörök gyakorlása vonatkozásában. A kiadmányozás jogának átadásával kapcsolatos megbízások a jogosult köztisztviselők munkaügyi iratainak részét képezik. Az átadott kiadmányozási jog gyakorlása tovább nem adható.

c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében,

d) döntésre előkészíti a település polgármestere hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

e) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a település polgármestere – kiadmányozás tekintetében – részére átad,

f) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, illetve a Képviselő-testület bizottságának ülésein,

g) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,

h) biztosítja az állampolgárok tájékoztatását a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles  körét érintő feladatairól,

j) beszámol a Hivatal tevékenységéről szükség szerint a Polgármesternek, évente legalább egy alkalommal a Képviselő-testületnek.

k) szervezi az együttműködést a rendvédelmi és egyéb szervekkel a közrend-közbiztonság fenntartása érdekében,

l) gondoskodik a Hivatal személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről a költségvetés által meghatározott keretek között,

m) ellátja az önkormányzat költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,

n) gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról,

o) a Hivatal működésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében működteti a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszert.

 TITKÁRSÁG

Elérhetősége: 06 22/454-050/102. mellék

fax: 06 22/454-052

mobil: 06 20/80-64-735

e-mail: titkarsag@baracska.hu

Feladatkörei: iratkezelési, irattározási, iratselejtezési, jegyzőkönyvvezetési, titkársági feladatok, hirdetményekkel összefüggő teendők, méhek nyilvántartása

HATÓSÁGI CSOPORT

Borzné Indruck Edina (hatósági ügyintéző)

Elérhetősége: 06 22/454-050/108. mellék

fax: 06 22/454-052

e-mail: anyakonyv@baracska.hu

Feladatkörei: szociális igazgatási, anyakönyvvezetői feladatok, állampolgársági ügyek, polgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartása, Központi Címregiszterrel kapcsolatos feladatok, választási igazgatási feladatok, munkaügyi, humánpolitikai feladatok, (a jegyző tartós távolléte esetén ellátja a jegyzői feladatokat)

Orosz Katalin (hatósági ügyintéző)

Elérhetősége: 06 22/454-050/106. mellék

fax: 06 22/454-052

e-mail: igazgatas@baracska.hu

Feladatkörei: pályázatokkal kapcsolatos feladatok, műszaki, iparkereskedelmi feladatok

PÉNZÜGYI ÉS ADÓCSOPORT

Nyitli Anita (pénzügyi ügyintéző)

Elérhetősége: 06 22/454-050/112. mellék, 06 22/580-019

fax: 06 22/454-052

e-mail: penztar@baracska.hu

Feladatkörei: pénzügyi, gazdálkodási, könyvelési, szennyvízközmű érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos feladatok

Magyarné Polai Afrodité (pénzügyi ügyintéző)

Elérhetősége: 06 22/454-050/105. mellék, 06 22/580-019

fax: 06 22/454-052

e-mail: penzugy@baracska.hu

Feladatkörei: pénzügyi, könyvelési és házipénztári feladatok

Ódorné Kovács Krisztina (adóügyi ügyintéző)

Elérhetősége: 06 22/454-050/107. mellék, 06 22/580-010

fax: 22 454-052

e-mail: ado@baracska.hu

Feladatkörei: adóügyi igazgatási feladatok (helyi adókkal kapcsolatos bevallási, ellenőrzési, végrehajtási stb. feladatok), közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok