Szent László Völgye Segítő Szolgálat

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

Tisztelt Érdeklődő!

Elérhetőségünk az alábbi telefonszámokon lehetséges:
Központi szám/pszichológus/jogász: 22/460-023
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. 30/825-4295
Család és gyermekjóléti központ:06/30-179-3802
Házi segítségnyújtás: 30/486-6498
Családi bölcsőde: 30/467-9722
Támogató szolgáltatás: 30/486-6801
Tanyagondnoki Szolgálat: 22/569-119
Szociális étkeztetés: 22/460-139 vagy 22/569-119
Óvodai, iskolai szociális segítő: 06/30-179-3802
Készenléti/ügyeleti telefonszám: 06-20-376-2808
Igazgató: 20/512-1421
Szabóné Pályi Judit
SZLVSSZ igazgató

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, társulásos, illetve járási szinten látja el feladatait az alábbi településeken: Baracska, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Vál. Gyermekvédelmi szolgáltatásai pedig kiegészülnek Ercsi város ellátásával. Az intézmény működése két fontos területre a szociális és a gyermekvédelemi tevékenységre terjed ki.


A Szent László Völgye Segítő Szolgálat, martonvásári székhellyel működik 2462 Martonvásár, Szent László út 24. szám alatt. Baracska településen az ügyfelek számára nyitva álló helyiséggel rendelkezünk a Polgármesteri Hivatal különálló épületében a 2471 Baracska, Kossuth Lajos u. 29. szám alatt.

A professzionális segítő tevékenységünk mentén sokrétű tevékenységi kör épült ki az elmúlt években, ami által létrejött egy biztonságos szociális és gyermekvédelmi gondokodási rendszer, mely fontos részét adja az ellátási területet átszövő szociális szolgáltatásoknak.

Intézményünk hitvallása is ehhez kapcsolódik:

„Intézményünk hitvallása, hogy a helyben kiépített szociális háló minden állampolgár számára feltétel és megkülönböztetés nélkül rendelkezésre kell, hogy álljon és a szolgálatot teljesítő szakemberek legjobb tudásukkal kell, hogy segítsék a bajba jutott embereket. Fontos érték számunkra az igénybevevők emberi méltóságának a megőrzése, a fizikai és pszichés ellátás szakmai igényességgel és felelősséggel való biztosítása. ”

Az intézmény szociális és gyermekvédelmi szakemberei segítséget nyújtanak minden olyan családnak, amely átmenetileg vagy tartósan válsághelyzetbe kerül, családi konfliktusokkal, gyermeknevelési gondokkal küszködik. Továbbá gondozási szolgáltatást biztosítunk az otthonukban élő idős, segítségre szoruló és a fogyatékossággal élő emberek, valamint a külterületeken élők részére is.

Intézményünk Baracska település lakosságának az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

Család és gyermekjóléti szolgáltatás: Ez a tevékenység a gyermekek mindenek felett álló érdekeit állítja középpontba, figyelembe véve törvényben elismert jogaikat. Szolgáltatásunk a gyermekek érdekeit védő szolgáltatás, amely szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  Kiemelt figyelmet fordítunk a családon belüli erőszak, párkapcsolati erőszak és a gyermekbántalmazás minden téren megjelenő formáira és a szociális munka eszköztárának felhasználásával nyújtunk segítséget.

Család és gyermekjóléti központ: Ezt a szolgáltatásunkat a Martonvásári Járás teljes területére vonatkozóan biztosítjuk. Feladatunk a gyermekvédelmi hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint speciális szolgáltatások biztosítása. Ezen feladatokon belül látjuk el a Kozma Ferenc Általános iskolában és a Bóbita Óvodában az óvodai, iskolai segítői feladatokat is.

„Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat: A 20 hetes kortól – 3 éves korú gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkeztetés biztosítása azon gyermekek számára, akiknek szülei/törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzés – miatt, gyermekének napközbeni felügyeletét megoldani nem tudják. Baracska település 5 férőhellyel rendelkezik a térségi bölcsődében.

Házi segítségnyújtás: Idősek körében végzett tevékenység. A szociális gondozó a lakásukon nyújt – szükség szerint- segítséget azoknak az öregségi nyugdíjkorhatár feletti vagy önmaguk ellátására részben képes személyeknek, akik az életvitelükhöz, személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, valamint érdekeik védelméhez ezt igénylik, ill. arra rászorulnak.Segíteni tudunk az idős személy,  vagy ágyhoz kötött beteg családtagok ápolásában, háztartási és higiénés feladatok ellátásban, étkeztetés megszervezésében és a betegek állapotának megfigyelésében, kontrollálásában.

Támogató szolgáltatás: Ez a szolgáltatás a fogyatékkal élő személyek önálló életvitelének megkönnyítése érdekében működik, feladataink között szerepel az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás – személyi szállító szolgáltatás – biztosítása. Az elsődleges célunk, hogy a fogyatékkal élő emberek olyan segítségben részesülhessenek, amelyek hozzásegítik az esélyegyenlőségük megteremtéséhez.

Szociális étkeztetés: Napi egyszeri meleg étel biztosítása azok számára, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Tanyagondnoki szolgáltatás: Célja a települések külterületi vagy egyéb belterületi helyek intézmény hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz és egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Szállítási feladatok ellátása (óvodába, iskolábatörténő szállítás).

Pszichológusi tanácsadás működtetése:Hetente két alkalommal hétfőn, szerdán biztosítjuk, 12:00-17:00 között (előzetes időpont egyeztetés szükséges). Intézményünk pszichológusa: Brunnerné Berta Nóra

Jogi tanácsadás működtetése: Havonta egy alkalommal, minden hónap első hétfőjén biztosítjuk. Intézményünk jogásza: Dr. Szokol Beáta. (előzetes időpont egyeztetés szükséges)

Készenléti szolgálat biztosítása: Nyitvatartási időn kívül eső, hétvégi és munkaszüneti napokon krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtására biztosítjuk ezt a szolgáltatást.

Az ügyeletben hívható telefonszám: 06-20-376-2808

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a helyben működő intézményekkel, így a Kozma Ferenc Általános Iskolával, a Bóbita Óvodával, a védőnővel, a háziorvosokkal, valamint a Polgármesteri Hivatal szakembereivel.

Baracskán, a hét mindennapján jelen vannak szakembereink. Kalmár Ferencné szociális ápoló- gondozó, Tóth István tanyagondnok és Varga Viktor családsegítő munkatárs.

Gál Diána óvodai, iskolai segítő kollégánk keddenként tartózkodik a település köznevelési intézményeiben. Varga Viktor ügyfélfogadást tart szerdánként 1000-1100 ig a Polgármesteri Hivatal melletti épületben.

Amennyiben úgy érzik, hogy segítségre van szükségük vagy egy jelzést szeretnének, az intézmény felé tenni problémával kapcsolatban kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!

A képhez tartozó alt jellemző üres; kf.png a fájlnév
Kalmár Ferencné Szociális gondozó ápoló
A képhez tartozó alt jellemző üres; vv.png a fájlnév
Varga Viktor Családsegítő munkatárs
A képhez tartozó alt jellemző üres; gd.png a fájlnév
Gál Diána Óvodai-iskolai szociális segítő
A képhez tartozó alt jellemző üres; ti.png a fájlnév
Tóth István Tanyagondnok